dagordning jaktsämma 27-03 2022

Protokoll 2022 årsmöte

Harmångers viltvårdsområde dagordning jaktstämma
2022-03-27  motelet harmånger

1.val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes - Håkan Larsson

2.val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes - Emil Flodin

3.val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes - Tapani Koskenniemi och Anders Danneskog

4.fråga om stämman utlysts i behörig ordning och godkännande av dagordning
stämman svarade JA

5.fastställande av röstlängd
Stämman svarade JA

6.styrelsens årsberättelse
Ordförande delger årsberättelse. Stämman godkände informationen

7.kassörens årsredovisning
Kristina holmgren delger årsredovisning enlighet med den gjorda sammanställningen. stämman godkände informationen. utbetalning diskuteras och kristina behöver få in uppdaterade uppgifter rörande kontonummer och eventuella markägande ändringar

8.styrelsens förslag till budget, oförändrad
Stämman godkände budget

9.revisorernas berättelse
Håkan Larsson delger revisorernas berättelse och allt förefaller vara helt i sin ordning. Stämman godkände informationen. Ansvarsfrihet för styrelsen föreslås.

10.fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman svarade JA

11.fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för jaktledare
Jaktutövning, allmän information delas ut och jakttider efter tabel. stämman svarade JA

Älgavskjutning: 29 älgar enligt skötselplan. förslag om en 10% höjning samt att ingå i ilsbo älgskötselområde diskuteras. Detta leder till röstning som delas in i 3 delar.

1.Röstning för att gå med Ilsbo läggs till nästa årsmöte där kallelse till markägare för röstning angående fråga kommer göras.

2.Avskjutning: Röstning angående höjd avskjutning 10% av älg eller oförändrad (29st) inleds.
12 röstade för höjd avskjutning.
12 röstade för oförändrad.
Ordförande har utslagsröst och röstning för höjd avskjutning med 10% röstades igenom.
En 3 års plan kommer att skickas till länsstyrelsen


3.avlysningsjakten. röstning inleds för vilket datum där oförändrad (26 november) fick klar
majoritet av rösterna


Hjortjakten: Förslag på ökad avskjutning till totalt 3 kalv, 2 vuxna fördelat 1 hind 1 kron görs.
röstning inleds.
Förslag för ökad avskjutning fick:10st röster
Förslag för endast kalv fick:10st röster
Ordförande har avgörande röst: Endast kalv röstas igenom.
En 3 års plan kommet att skickas till länsstyrelsen

12.framställan från styrelsen och motioner från medlemmar
inga från styrelsen, inga från medlemmar.

13.fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för fällt vilt under jaktåret
Stämman beslutade om oförändrad avgiftsnivå för år 2022

14.frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtande av jakträtt inom vvo
Stämman överlåter styrelsen att ta beslut om att godkänna nya arrendatorer

15.antagande av medlemmar
inga nya medlemmar

16.val av styrelse medlemmar jämte suppleanter
Valberedningen föreslår enligt följande
ordförande Håkan Larsson 1 år
Sekreterare Emil Flodin 2 år
Kassör Kristina Holmgren 1 år

vice ordförande Niklas Karlsson 2 år
ledamot Gunnar Erixon 2 år
ledamot Östen Bohjort 2 år
ledamot Tony Karlsson 1 år
suppleant Olle Berglöf 2 år
Suppleant Alexander Danneskog 1 år

17.val av ordförande för 1 år
Håkan Larsson valdes 1 år

18.val av revisor jämte suppleant
Stig Eng 1 år
Kristina Svensson 2 år
Britt inger munktell 1 år

19.val av de personer som ska utfärda jakträttsbevis, jaktgästbevis och skjutbanekommitté
utfärda jakträttsbevis och jaktgästbevis görs via hemsida.viktigt att skriva på inbetalningen vad jakten avser samt vem som är ev. gäst.
val av skjutbanekommité - Per Arne Forslin

20.bestämmande av sättet för delgivning av jaktsämmans och styrelsens beslut samt för kallelse till jaktstämma
årsmötesprotokoll läggs upp på hemsidan, kallelse till stämman görs via HT och Nordanstigarn

21.val av valberedning
Tapani koskenniemi 3 år
christer Larsson 2 år
Anders Danneskog 1 år

22.fastställande av information via hemsidan
Årsmötesprotokollet skall läggas upp på hemsida

23.arvoden
oförändrad. valberedning kommer se över till nästkommande årsmöte

24.övriga frågor
Markägare har gått ur sterings älgskötselområde, information läggs upp på hemsida.
Skjutprov höjs till bronsmärke

ordförande avslutade mötet med fika

Dela den här sidan